BIO ūdens

  Latviski / Sākums / BIO ūdens


Bio ūdens sertifikācija ir nepieciešama tādēļ, ka lielākā daļa ūdens tiek atjaukts ar demineralizētu jeb destilētu.

Memory Water ir pirmais ūdens Latvijā, kurš saņēmis BioWater™ sertifikātu ar pilnām tiesībām izmantot BioWater™ kvalitātes zīmi. BIO ūdenim ir augstākas dabīguma kvalitātes un dabīguma prasības nekā likumdošana izvirza avota ūdenim, minerālūdenim un dzeramajam ūdenim. Ja produkts ir marķēts ar BioWater™. Turklāt augstas dabīguma kvalitātes prasības tiek izvirzītas ne tikai pret pašu ūdeni, bet arī tā iepakojumu. BIO ūdens sertifikācija nav saistīta ar lauksaimniecības izcelsmes produktu sertifikāciju.Diemžēl mūsdienās īsts dabas ūdens ir kļuvis par lielu retumu. Visbiežāk ūdens tiek atšķaidīts ar reverso osmozi (destilētu ūdeni), kas būtiski samazina gan nevēlamos, gan vienlaicīgi arī vēlamos ķīmiskos elementus, pH līmeni un būtiski pasliktina garšu.

Spēkā esošā rūpniecisko ražojumu atbalstošā likumdošana ļauj ne tikai dzeramajam, bet arī dabīgajam avota un minerālūdenim veikt visdažādākās manipulācijas - nevēlamu ķīmisko vielu savienojumu atdalīšanu, dzelzs, sēra, floura, mangāna samazināšanu, ūdens kondicionēšanu, ozonēta gaisa pievienošanu, apstrādāt ar nātrija hidroksīdu, apstrādāt ar skābi, skalot ar dzeramo vai demineralizētu ūdeni u.c. Stipri jāšaubās, vai pēc šāda apstrādes kompleksa ūdens vēl patērētāja izpratnē būtu atzīstams par dabīgu. Drīzāk šāds ūdens būtu dēvējams par ūdens izstrādājumu. Tādēļ rodas nepieciešamība iegūt augstākas kvalitātes standarta sertifikāciju, kura pēc būtības atbilstu patērētāja izpratnei par tiešām dabīgu BIO produktu. Līdzīgu ūdens BIO sertifikāciju veic arī citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Vācijā.

BIO ūdens kvalitātes zīme neietilpst valsts oficiālajā valsts izmantotā ūdens reglamentējošajā sfērā, tā ir alternatīva kvalitātes zīme. Bio ūdens nepieder jaunai ūdens kategorijai. Bio ūdens nav dabīgais minerālūdens vai avota ūdens.

Memory Water kā BIO produkts ir unikāls, jo no dabas ir tik izcils, ka to nepieciešams filtrēt tikai ar mehānisku filtru, lai samazinātu smilts un māla daļiņu klātbūtni. Nekāda cita veida filtrēšana, atjaukšana, skalošana, atdalīšana, kondicionēšana vai citāda ķīmiska iejaukšanās nav nepieciešama un BIO produktam kategoriski nav pieļaujama.

Zemāk apkopotas prasības, kuras likumdošana izvirza dabīgajam avota vai minerālūdenim un, kādas tiek izvirzītas BIO ūdenim:


Prasības / Kritēriji

Avota vai minerālūdens kvalitātes sertifikācija

BioWater™
kvalitātes sertifikācija

1.Ūdens ieguves vieta atrodas uz zemesgabala (saskaņā ar kadastra numuru), kurš oficiāli reģistrēts kā bioloģiskās lauksaimniecības zeme. Ja zemesgabals nav lauksaimniecības zeme, tad pieguļošais lauksaimniecības zemes gabals reģistrēts kā lauksaimniecības zeme.

Nav jāatbilst.

Ir jāatbilst.

2. Izmantot rupju mehānisku filtrēšanu, lai ūdeni nenonāktu smilts un māla daļiņas

Nav obligāti

Obligāti

3. Ūdenim bez ķīmiskas apstrādes jāatbilst MK noteikumiem par obligātajām nekaitīguma prasībām dzeramajam ūdenim. Atbilst attiecīgās kompetentās valsts institūcijas noteiktajiem ikgadējiem obligātajiem ūdens monitoringiem.

Ūdenim ierobežota, tomēr pieļaujama ķīmiska apstrāde.

Ūdenim nav pieļaujama ķīmiska apstrāde un tam vienlaicīgi jāatbilst visiem normatīviem

4.Ieguves vietai jāatbilst prasībām un kritērijiem par zemes dzīļu izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu un aizsargjoslu noteikšanu.

Ir jāatbilst.

Ir jāatbilst.

5. Aizliegts pievienot demineralizētu ūdeni (attīrītu ar reverso osmozi vai destilētu)

Atļauts gadījumos, kas noteikti regulā

Aizliegts

6. Atdalīt nevēlamos ķīmisko vielu savienojumus, piemēram, fluorīdus, izmantojot aktivētu alumīnija oksīdu [2]. Fluorīdu atdalīšanas procedūru veic šādos trīs posmos:

apstrāde ar nātrija hidroksīdu, lai attīrītu no fluorīdjoniem un aizstātu tos ar hidroksīdjoniem,

apstrāde ar skābi, lai atbrīvotu atlikušo nātrija hidroksīdu un aktivizētu vidi,

skalošana ar dzeramo vai demineralizētu ūdeni un kondicionēšana ar ūdeni kā pēdējais posms, lai nodrošinātu, ka filtrs neietekmē kopējo minerālvielu saturu apstrādātajā ūdenī.

Atļauts

Aizliegts

7. Atdalīt nestabilus elementus, tādus kā dzelzs un sēra savienojumi, filtrējot vai nostādinot (dekantējot), vai vispirms bagātinot ar skābekli (oksigenējot).

Atļauts Aizliegts
8. Atdalīt dzelzs, mangāna, sēra un arsēna savienojumus, apstrādei izmantojot ar ozonu bagātinātu gaisu.

Atļauts Aizliegts

9. Ūdens apstrādei izmantot ar ozonu bagātinātu gaisu.[3]

Atļauts noteiktos gadījumos

Aizliegts

10. Bisfenola A, S saturoša iepakojuma izmantošana ūdens sagatavošanai, uzglabāšanai vai iepakošanai

Atļauts

Aizliegts

11. Pievienot, atdalīt vai samazināt oglekļa dioksīdu (ogļskābo gāzi) Atļauts Atļauts ar īpašu
norādi uz etiķetes


12.Jāpilda ūdens pārdodamajā tarā tā ieguves vietā Obligāti jauniem uzņēmējiem, bet vecie (kuri uzsākuši darbību pirms noteikta datuma) var šo prasību neievērot. Ir saistošs visiem. Var tikt piemērots ieviešanas periods.
13. Satur vairāk nekā 1,5 mg/l fluorīdu Atļauts ar piebildi, ka nav piemērots zīdaiņu un par 7 gadiem jaunāku bērnu uzturā Aizliegts visos gadījumos.[1] MK noteikumi Nr. 736, Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni, 10.3.punkts

[2] Apstrādi veic saskaņā ar Komisijas 2012. gada 9. februāra Regulas (ES) Nr. 115/2010, ar ko nosaka aktivēta alumīnija oksīda lietošanas noteikumus dabīgā minerālūdens un avota ūdens attīrīšanai no fluorīdiem (turpmāk – Komisijas regula Nr. 115/2010), 1. un 2. pantu

[3] Apstrāde ar ozonētu gaisu nodrošina ūdens dezinfekciju. Par ozonēta gaisa bīstamību: http://www.tfhmagazine.com/details/articles/ozone-vs-ultraviolet-comparing-two-common-sterilization-techniques-full-article.htm